نوع سنگ: تراورتن

بهرهبردار: مجتمع سنگ كوهی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، شهرک صنعتی دولتآباد، تقاطع 3

تلفن: 0314-5836412-14
نمابر 0314-5836415
0314-5836412-14