پورانی سنگبری

 پورانی سنگبری

 مدیریت: پورانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

وب سایت: www.pouranistone.com
تلفن: 021-56236515
نمابر 021-56236513
آدرس دفتر مرکزی: بزرگراه تهــران- قم، 5کیلومتر بعد از فــرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن5، پلاک 2
تلفن همراه: 6020718 -0912 (مدیرفروش) و 1717143-0912
بزرگراه تهــران- قم، 5کیلومتر بعد از فــرودگاه امام خمینی، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن5، پلاک 2
021-56236515