پوریا (مجتمع کارخانجات و معدن بلوری)

پوریا (مجتمع کارخانجات و معدن  بلوری)

مدیریت: کهن زاد

تولیدکننــده: تراورتن بی مــوج و موج دار، سفید و کرم رامشه

تلفن: 031-33800039 , 031-33802320
آدرس دفتر مرکزی: کارخانه پوریا: اصفهان، خیابان هئیت امناء، بعد از چهار راه 26 / کارخانه کهن زاد: محمودآباد، خیابان10، فرعی مرغ ناز
تلفن همراه: 0913-3674958 , 0913-2069987 , 0913-3124756
کارخانه پوریا: اصفهان، خیابان هئیت امناء، بعد از چهار راه 26 / کارخانه کهن زاد: محمودآباد، خیابان10، فرعی مرغ ناز
031-33800039 , 031-33802320