پير بابا علی سه

پير بابا علی سه

موقعيت: 18 كيلومتری جنوب قروه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: خداداد رضایی

آدرس بهرهبردار: قروه، بلوار امام خمينی، جنب نمایندگی ایران گاز، پلاک 273

تلفن: 08735529284
تلفن همراه: 0918-1717092
08735529284