پگاه صنایع سنگ

پگاه صنایع سنگ

مدیریت: غلامرضا جعفری

تولیدکننده: گرانیت

تلفن: 031-33807023-5
نمابر 031-33807022
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
تلفن همراه: 0913-1191118
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34 (گچ)
031-33807023-5