مدیریت: یوسفی زاده

تولیدکننده: گرانیت و ماربل

نمابر 021-55201386
آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم قم، شــهر سنگ، انتهای 15متری دوم، درب آخر
تلفن همراه: 2365768 -0912 (مهران یوسفی زاده) و 2495813-0912 (عظیم یوسفی زاده)
جاده قدیم قم، شــهر سنگ، انتهای 15متری دوم، درب آخر
2365768 -0912 (مهران یوسفی زاده) و 2495813-0912 (عظیم یوسفی زاده)