مدیریت: غلامی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: saeed.gholamy@yahoo.com
تلفن: 025-36640278
نمابر 025-36640277
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 7
تلفن همراه: 0913-1310549 , 0913-3131913
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 7
025-36640278