مدیریت: حاج احمد یزدانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (تراورتن، مرمریت کرمان، گندمک شــیراز، پرطاووسی، قیچی)

تلفن: 031-42523473
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان چهارم مرکزی
تلفن همراه: 0913-3311200 , 0913-2892285
اصفهــان، تیران، شــهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان چهارم مرکزی
031-42523473