مدیریت: مجید مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگ مرمریت

 

 

 

تلفن: 031-42522376
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان چهارم مرکزی
تلفن همراه: 0913-2330109 , 0913-1332520
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان چهارم مرکزی
031-42522376