نوع سنگ: تراورتن

موقعيت:آباده، ارتفاعات شمالی، منطقه نساء

بهرهبردار: ایرجی

آدرس بهرهبردار: تهران، پاسداران، نبش نارنجستان دوازدهم، ساختمان 577، طبقه

سوم، واحد 6 شرقی

تلفن: 021-22814733-4
تلفن همراه: 0912-5394550
021-22814733-4