مدیریت: افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی –

انــواع تراورتن (عباسآباد، قرمز، آذرشــهر،

شکلاتی)

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر 10، (امیرکبیر)30متری اول، 15متری دوم
تلفن همراه: 0912-7510107 , 0912-7460639
قم، جاده قدیم کاشان، کیلومتر 10، (امیرکبیر)30متری اول، 15متری دوم
0912-7510107 , 0912-7460639