مدیریت: ضیائی

تولیدکننده: تراورتن – مرمریت

تلفن: 031-42524051 , 031-42524052
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی، فاز 3، خیابان پنجم مرکزی
تلفن همراه: 0912-1783751
اصفهان، رضوانشهر، منطقه صنعتی، فاز 3، خیابان پنجم مرکزی
031-42524051 , 031-42524052