استان یزد

موقيعت: خاتم

نوع سنگ: چينی

بهرهبردار: عليرضا خلج

آدرس بهرهبردار: نیریز، روستای تل ساربانی