نوع سنگ: تراورتن

موقعيت: ابركوه

بهرهبردار: فرهاد فهيمی

آدرس بهرهبردار: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار شاهد، ساختمان پردیس 5، طبقه 3