چاه خاپور شماره 2 خور

چاه خاپور شماره 2 خور

موقعيت: 392 كيلومتری شمال شرق اصفهان و 22 كيلومتری چاه ملک

نوع سنگ: مرمریت