موقعيت: 80 كيلومتری شرق بخش شوسف نهبندان

نوع سنگ: گرانيت سبز

بهرهبردار: عباس حسين‌پور

آدرس بهرهبردار: بيرجند، خيابان غفاری، خيابان فرهنگ، پلاک 58

تلفن همراه: 0912-1145721