موقعيت: 90 كيلومتری شمال شرق هفتومان

نوع سنگ: گرانيت قرمز

بهره‌بردار: امیرحسین بلوری

آدرس بهره‌بردار: اصفهان، محمود‌آباد، فرعی 26، کارخانه  سنگبری عدل بلوری

 

تلفن همراه: 3122440 -0913