چاه سرخ ندوشن

چاه سرخ ندوشن

موقعيت: 4 كيلومتری یزد

نوع سنگ: گرانيت قرمز

بهرهبردار: علی ظهيری

آدرس بهرهبردار: برازجان، شهرک فتح شمالی

تلفن: 0773-4222499
0773-4222499