مدیریت: چراغی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، گرانیت، خرمآباد)

تلفن: 051-36576431
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، بعد از سه راهی اول، سمت راست، قطعه 2
تلفن همراه: 0915-5138173 , 0915-5225217 , 0915-6158173
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، بعد از سه راهی اول، سمت راست، قطعه 2
051-36576431