موقعيت: كيلومتر 10 جاده كوهپایه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: عباس عزیززاده

آدرس بهرهبردار: كرمان، شهرک صنعتی شماره 1، بلوار افرا، خيابان داودی، پلاک 7، سنگبری ایران تایل

تلفن: 0343-3210158
تلفن همراه: 0913-3416963
0343-3210158