چشمه شیر دوش غربی

چشمه شیر دوش غربی

نوع سنگ: مرمریت

موقعيت: 10 كيلومتر جاده كرمان كوهپایه

بهرهبردار: شركت ت م سنگ گستر

آدرس بهرهبردار: سيرجان، بلوار سيد جمال، كوچه آبادی

تلفن: 3210158 -0343
3210158 -0343