موقعيت: 13 كيلومتر شمال شرق كرمان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت ت م مرمریت كرمان

آدرس بهرهبردار: كرمان، بلوار جمهوری، روبروی حسينيه