مدیریت:وطن خواه

تولیدکننده: انواع سنگ مرمریتآباده

تلفن: 031-33808026, 031-33802370
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعداز چهارراه
تلفن همراه: 09135460366
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعداز چهارراه
031-33808026, 031-33802370