چهار خروار بجنورد

چهار خروار بجنورد

 استان خراسان رضوی

موقعيت: 13 كيلومتری شمال شرقی بجنورد

نوع سنگ: مرمر پرتغالی و ليموئی