نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شركت معدنی چهرهآرای یزد

تلفن: 0353-3674162
تلفن همراه: 0913-1268670
0353-3674162