مدیریت: محمدعلی محمدی

تلفن: 031-42524230
نمابر 031-33802370
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشــهر، خیابان هفتم مرکزی، ضلع شرقی
تلفن همراه: 0913-1127530
اصفهان، رضوانشــهر، خیابان هفتم مرکزی، ضلع شرقی
031-42524230