مدیریت: بلوکی نژاد

تلفن: 051-36515925 , 051-36572390 , 051-36666235
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی111، شهید جراح 5، نرسیده به سه راه شهر سنگ
آدرس کارخانه: مشــهد، بزرگراه آســیایی، کیلومتر 7، کوچه ناسیونال
تلفن همراه: 0915-9232205 , 0915-3050177
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی111، شهید جراح 5، نرسیده به سه راه شهر سنگ
051-36515925 , 051-36572390 , 051-36666235