مدیریت: حاج رضا مختاری

تولیدکننــده: انواع ســنگ مرمریت و لایم استون

 

تلفن: 0913-3184334, 0912-1797031 
نمابر 031-33807592
آدرس دفتر مرکزی: جاده اصفهان- تهران، 500 متر مانده به پلیس راه، جاده ضایعات، سنگبری چکاد
جاده اصفهان- تهران، 500 متر مانده به پلیس راه، جاده ضایعات، سنگبری چکاد
0913-3184334, 0912-1797031