مدیریت: فرهاد مدرسی

تولیدکننده: انواع ســنگهای چینی نیریز

تلفن: 071-53824547
نمابر 071-53830648
آدرس دفتر مرکزی: فــارس، نیریز، شــهرک صنعتی سنگ، فاز 1، سنگبری چینا
تلفن همراه: 0917-1319105 , 0917-7311974
فــارس، نیریز، شــهرک صنعتی سنگ، فاز 1، سنگبری چینا
071-53824547