مدیریت: احمدی

تولیدکننده: چینی و مرمریت گوهره خرمآباد

تلفن: 066-43232857
نمابر 066-43232225
آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، دورود، کیلومتر7 جاده قدیــم دورود-بروجرد، مقابل امامزاده امیر جهان
تلفن همراه: 0916-1654273 , 0935-8259079
لرســتان، دورود، کیلومتر7 جاده قدیــم دورود-بروجرد، مقابل امامزاده امیر جهان
066-43232857