مدیریت: جلالیان

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36551201
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0912-1518415
قم، جاده کوه سفید
025-36551201