مدیریت: اداوی

تولیدکننده: انواع ســنگهای مرمریت

تلفن: 031-33808173 , 031-33808174 , 031-33808175 , 031-33808176
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شـهرک صنعتی، خیابان 40، فرعی 40
تلفن همراه: 0913-3144298
اصفهان، شـهرک صنعتی، خیابان 40، فرعی 40
031-33808173 , 031-33808174 , 031-33808175 , 031-33808176