(گروه مهندسی بازرگانی بهنگام)

مدیریت: مجید زینالی

تلفن: 044-33384289-90
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 12جاده مهاباد-جاده اردوشاهی
تلفن همراه: 0914-1419132
کیلومتر 12جاده مهاباد-جاده اردوشاهی
044-33384289-90