کارخانه سنگ صدری

کارخانه سنگ صدری

مدیریت: علی صدری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-55204455 * 021-55203355 * 021-55204477
نمابر 02155202387
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرری انتهای خیابان شهید رجایی جنوب، بلوار غدیر، خیابان شهرسنگ
تهران، شهرری انتهای خیابان شهید رجایی جنوب، بلوار غدیر، خیابان شهرسنگ
021-55204455 * 021-55203355 * 021-55204477