مدیریت: عبدالرضا سالاری

تولیدکننده: بورس کوپ و پلاک

تلفن: 086-43242445
آدرس دفتر مرکزی: دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 5
تلفن همراه: 0918-1663409 , 0919-3533018
دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 5
086-43242445