مدیریت: معمارنیا

عرضه کننده کلیه سنگهای ساختمانی

تلفن: 021-44250642-3
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، واحد 44
تلفن همراه: 0912-3472351
تهران، بلوار مرزداران، خیابان ناهید، انتهای عرب حسینی، بازار سنگ پایتخت، واحد 44
021-44250642-3