کارگاه تولیدی صنعتی تک صنعت

کارگاه تولیدی صنعتی تک صنعت

مدیریت: بهروز جمالی

تولیدکننده: ماشینآلات معدنی

آدرس ایمیل: behroozjamalits@gmail.com
نمابر 0315-7326873
آدرس دفتر مرکزی: گلپایگان، گلشهر، خیابان انقلاب، نبش کوچه فرهنگ
تلفن همراه: 0913-3718362
گلپایگان، گلشهر، خیابان انقلاب، نبش کوچه فرهنگ