نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: شرکت معدنی کاشمر

آدرس بهرهبردار: مشهد، خیابان مطهری شمالی، مطهری42، پلاک 83

تلفن همراه: 1152761 -0915