مدیریت: حاجی هاشمی

تولیدکننــده: مرمریت (انــارک، صلصالی،

خرمآباد)

تلفن: 031-33802491
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جاده تهــران، کیلومتر1، کوچه شماره 3، جنب بستنی میهن
تلفن همراه: 0913-2174360
اصفهان، جاده تهــران، کیلومتر1، کوچه شماره 3، جنب بستنی میهن
031-33802491