کان پژوهان جنوب

کان پژوهان جنوب

مدیریت: اسلامی

پژوهش، اکتشاف و استخراج معادن فلزی و

غیرفلزی و سنگهای ساختمانی

تلفن: 22332768 -021
نمابر 1436973985
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان 68، شماره 15، واحد 4
تلفن همراه: 1161972 -0912
تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، خیابان 68، شماره 15، واحد 4
22332768 -021