مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: تراورتن سفید عباس‌آباد

 

 

تلفن: 031-33808121
نمابر 031-33808122
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
تلفن همراه: 0913-2007803 , 0913-1032340
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 16
031-33808121