مدیریت: توحید نعیمی

تولیدکننده: تراورتن و مرمریت خوی و ماکو

تلفن: 044-36450895
نمابر 044-36450894
آدرس دفتر مرکزی: خوی، کیلومتر 7 جاده تبریر، روبروی پمپ بنزین
تلفن همراه: 0914-1611257
خوی، کیلومتر 7 جاده تبریر، روبروی پمپ بنزین
044-36450895