مدیریت: فارسیان

مهندسی طرح و سنگ

آدرس ایمیل: kazheh.co@gmail.com
تلفن: تلفــن نمایشــگاه: (36660299-051) ,36581299 051
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، آزادی113، شهر سنگ
تلفن همراه: 0915-3100299
مشهد، آزادی113، شهر سنگ
تلفــن نمایشــگاه: (36660299-051) ,36581299 051