کاکتوس صنایع سنگ

کاکتوس صنایع سنگ

مدیریت: آقاجانی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (آتشکوه، عباسآباد)

تلفن: 031-33804458
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان ماهوت، فرعی 26
تلفن همراه: 0913-1123735 , 0913-3698100
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان ماهوت، فرعی 26
031-33804458