مدیریت: محمد قاسمزاده

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، نبش مجتمع پردیسان
تلفن همراه: 0915-5146131
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 113، نبش مجتمع پردیسان
0915-5146131