مدیریت: علی ناروئی

تولیدکننده: سنگ مرمر عسلی ده مریم

آدرس ایمیل: kermanpirooz@gmail.com * info@kermanpirooz.com
وب سایت: www.kermanpirooz.com
تلفن: 2455677 -0343
نمابر 2451104 -0343
آدرس دفتر مرکزی: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان هزار و یک شب، کوچه 11، پلاک 1، طبقه دوم
تلفن همراه: 1403076 -0913
کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان هزار و یک شب، کوچه 11، پلاک 1، طبقه دوم
2455677 -0343