کریستال زاینده رود

کریستال زاینده رود

مدیریت: اصغر حاج حیدری

تولیدکننده: انواع سنگهای تیشهای

تلفن: 031-33807914
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، مقابل درب ماهوت
تلفن همراه: 0913-1188714 , 0913-7500580 ,0913-0138714
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، مقابل درب ماهوت
031-33807914