کریستال لایبید

کریستال لایبید

نوع سنگ: چينی

بهرهبردار: شركت احرار سپاهان

آدرس بهرهبردار: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خيابان34

تلفن: 0313-3804590 : 0313-3804363
نمابر 0313-3804942
0313-3804590 : 0313-3804363