مدیریت: ثنایی

تولیدکننــده: تراورتــن کرم و شــکلاتی و مرمریت کرم 

تلفن: 031-33802281
نمابر 031-33800362
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، فرعی 16و 18
تلفن همراه: 0913-3053428
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18، فرعی 16و 18
031-33802281