مدیریت: جوان

تولیدکننده: سـنگهای ساختمانی

تلفن: 051-36651691 , 051-36655443 , 051-36668384
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده بزرگراه آسیایی، سه راهی دانش، آزادی 111، شــهید جراح 1، انتهای خیابان
تلفن همراه: 0910-1153323 , 0915-5108183
مشــهد، جاده بزرگراه آسیایی، سه راهی دانش، آزادی 111، شــهید جراح 1، انتهای خیابان
051-36651691 , 051-36655443 , 051-36668384